English-only | Jenom česky | Bilingual/Dvojjazyčně

HTML: DOCTYPE And Browser Modes

HTML: DOCTYPE a režimy prohlížečů

Modern browsers use the "doctype sniffing" to distinguish older and newer versions of the (X)HTML languages. The proper formatting mode is selected according to the specified document type. The page is then formatted either in an obsolete, but more compatible way (non-standard, quirk mode) — or using modern standards (standard mode).

Following table shows modes corresponding to common DTDs in well known browsers, which use the doctype sniffing — this means Netscape6/Mozilla (NN6/Moz), MS Internet Explorer 6 on Windows (IE6/Win) and MS Internet Explorer 5 on MacOS (IE5/Mac).

Moderní prohlížeče používají určení typu dokumentu (doctype sniffing) k odlišnému přístupu ke starším a novějším verzím jazyků (X)HTML. Podle použitého typu dokumentu pak aktivují jeden z režimů, v nichž mohou pracovat, a zpracují dokument (stránku) buďto zastaralým, ale kompatibilnějším způsobem (nestandardní, quirk režim) — anebo s maximálním dodržováním nových standardů (standardní režim).

Následující tabulka uvádí, jaký režim odpovídá nejběžnějším DTD v nejznámějších prohlížečích, které doctype sniffing provozují — tj. Netscape6/Mozilla (NN6/Moz), MS Internet Explorer 6 ve Windows (IE6/Win) a MS Internet Explorer 5 v MacOS (IE5/Mac).

Typ dokumentu podle DTD uvedené v prvku DOCTYPE Document's type according to the DTD specified in the DOCTYPE element NN6,Moz IE6/Win IE5/Mac
Bez uvedení DTD v DOCTYPE Without specifying DTD in DOCTYPE quirk quirk quirk
HTML 3.2 a starší, např. HTML 3.2 and older, e. g.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
quirk quirk quirk
Všechny striktní HTML 4.x, např. Any strict HTML 4.x, e. g.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
STD STD STD
Všechny přechodové HTML 4.x bez udání URL, např.: Any transitional HTML 4.x without URL, e. g.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
quirk quirk quirk
Přechodové HTML 4.0 s URL, např.: Transitional HTML 4.0 with URL, e. g.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
quirk STD STD
Přechodové HTML 4.01 s URL, např.: Transitional HTML 4.01 with URL, e. g.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
p-STD STD STD
Striktní XHTML 1.0 bez deklarace XML, např.: Strict XHTML 1.0 without XML declaration, e. g.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
STD STD STD
Striktní XHTML 1.0 s deklarací XML, např.: Strict XHTML 1.0 with XML declaration, e. g.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
STD quirk STD
Přechodové XHTML 1.0 bez deklarace XML, např.: Transitional XHTML 1.0 without XML declaration, e. g.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
p-STD STD STD
Přechodové XHTML 1.0 s deklarací XML, např.: Transitional XHTML 1.0 with XML declaration, e. g.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
p-STD quirk STD

The "STD" is a standard mode, when the browser honours techniques and formatting specified by the W3C standards as much as possible. The "p-STD" is a pseudo-standard mode — the standards aren't fully honoured, some algorithms are adopted from older browsers to keep higher compatibility. MSIE doesn't have this mode, but his standard mode rather corresponds to the "p-STD" mode in NN6/Moz. The "Quirk" mode is non-standard, according to techniques used in old browsers (MSIE 6 in quirk mode displays a page mostly as same as MSIE 5, Mozilla in quirk mode uses some formatting of NN4 etc.)

Detailed information about doctype sniffing and formatting documents according to the browser's modes can be found on many other web sites, e. g.:

"STD" je standardní režim, kdy prohlížeč dodržuje v maximální míře postupy a formátování předepsané standardy W3C. Režim "p-STD" je převážně standardní, prohlížeč standardy nedodržuje zcela, některé algoritmy jsou převzaty ze starých verzí prohlížečů pro udržení vyšší kompatibility. MSIE tento mezi-režim nemá, ale jeho standardní režim odpovídá více tomuto "p-STD" režimu v NN6/Moz. "Quirk" režim je nestandardní, odpovídá postupům, které jsou použity ve starých prohlížečích (MSIE 6 v quirk režimu zobrazí stránku přibližně stejně jako MSIE 5, Mozilla v quirk režimu použije některé postupy z NN4 atd.)

Podrobnější informace o doctype sniffingu a zpracování dokumentů v různých režimech najdete na mnoha dalších stránkách na Internetu, např.: